Ringtones by Xiu Xiu:

Xiu Xiu info:

Xiu Xiu

Members:
Jamie Stewart
Caralee McElroy
Ches Smith
Former Members:
Cory McCulloch
Lauren Andrews
Yvonne Chen
Sam Mickens
Jherek Bischoff

Albums by Xiu Xiu: